Arrow
Arrow
Slider

อัปเดทกิจกรรมข่าวสารโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

     1.1  ชื่อ  สถานศึกษา  โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา    ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190   โทรศัพท์ 044-081287
e-mail   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    website : http://www.dkw.ac.th
     1.2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
     1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     1.4  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  1

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   นายยุทธศิลป์  จินดามาตย์   วิทยฐานะ: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2564  ถึงปัจจุบัน

 

 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

   นายกวิน  บุญสงค์                  วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการ  


ประวัติของสถานศึกษา

         โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ประเภทสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้

          พ.ศ. 2532  ทางสภาตำบลด่านเกวียนและสภาตำบลท่าอ่างได้มีมติให้ใช้ที่ดิน  บริเวณป่าช้าเก่าพื้นที่ประมาณ  50  ไร่เศษ  ตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แปลงเลขที่  11  ตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจะใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอโชคชัย (นายปราโมทย์  สุวรรณศรี)  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายไสว  พราหมมณี)  ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวได้

          พ.ศ. 2533  โรงเรียนโชคชัยสามัคคีโดย  นายรัช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เสนอขอจัดตั้งสาขาโรงเรียน  ไปยังกรมสามัญศึกษาและต่อมาได้ส่งหลักฐานทางที่ดินที่จะใช้ปลูกสร้างอาคารประมาณ  53  ไร่เศษ  ประกอบการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนในปีนี้มีนักเรียน 3 ห้องเรียน  จำนวน 121 คน  มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีมาดูแลการจัดการเรียนการสอน ที่อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านด่านเกวียน สังกัด สปอ.โชคชัย

          11  มีนาคม  พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งกรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติแผนชั้นเรียนในปีการศึกษา  2534  เป็น  4-3-0  รวม 7 ห้อง  ได้รับนักเรียนสาขาโรงเรียนของโรงเรียนโชคชัยสามัคคีชั้น ม.2  รวมอยู่ด้วย  และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2534  โดยใช้สถานที่ ณ อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านด่านเกวียน  สังกัดสำนักงานประถมศึกษา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและอาคารประกอบ  มีจำนวนครู  และนักเรียน  ดังนี้

          ครู 7 คน มีนายภิรมย์  กลิ่นเชิดชู  เป็นครูใหญ่

          นักเรียน 299  คน  แยกเป็นม.1  จำนวน 4 ห้อง  179  คน ม.2 จำนวน 3 ห้อง 120 คน

          พ.ศ. 2534  หลังประกาศจัดตั้งโรงเรียนใหม่แล้ว  ยังคงใช้สถานที่เรียนเดิมมีนักเรียน  7 ห้องเรียน  จำนวน  299 คน  ครู-อาจารย์ระยะแรก  7 คน  ต่อมาได้ย้ายมาเพิ่มอีก  รวมทั้งสิ้น  13 คน

          พ.ศ.2535  ได้ย้ายสถานที่เรียนไปยังพื้นที่จริงในปัจจุบัน  โดยได้ร่วมกับชุมชนจัดสร้างอาคารชั่วคราว 15 ห้องเรียน  ด้วยการทอดผ้าป่าการศึกษา  ในปีนี้มีนักเรียน  13 ห้องเรียน  จำนวน  550 คน  ครู- อาจารย์  21 คน  ที่ดินส่วนหนึ่งที่มีราษฎรอ้างสิทธิครอบครองซึ่งอำเภอฯ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและยังไม่ประสบผลสำเร็จ  จึงมีผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับผังหลักและบริหารงบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนลุล่วงไประดับหนึ่ง  สิ้นปีมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นแรก

          พ.ศ. 2536  อาคารเรียน 216  ล ก่อสร้างเสร็จได้เคลื่อนย้ายนักเรียนเข้าเรียน บางส่วนยังต้องเรียนอยู่ชั้นล่างสุด (ใต้ถุนอาคาร)  และอาคารเรียนชั่วคราวเดิม  ซึ่งย้ายมาด้านหลังอาคาร 216 ล มีนักเรียน 20 ห้องเรียนจำนวน  785  คน  ครู - อาจารย์  26 คน  ปีนี้ได้รับการร้องขอให้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบล           ท่าจะหลุง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก  ได้ส่งครูไปทำหน้าที่หัวหน้าสาขาและอยู่ประจำ      2 คน  ปลายปีได้รับอนุมัติตำแหน่งสถานศึกษา  จาก  ก.ค.เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.2537  โรงเรียนได้บริหารงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายไปใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมมากขึ้น  มีห้องเรียน  24  ห้อง มีนักเรียน  892 คน  ครู-อาจารย์  33 คน  และปีนี้ ก.ค.ได้อนุมัติตำแหน่งสถานศึกษาเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. 2538  ได้รับอนุมัติให้เปิดมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  มีนักเรียน 25 ห้องเรียน  จำนวน  866  คน  ครู-อาจารย์  36  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีโอกาสเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสของ สปช. มากขึ้น  มีผลทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  มีปริมาณลดลง  ในปีนี้มีอาคารเรียน 216  ล  เพิ่มอีก     1  หลัง  ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  แต่มีปัญหาการปรับปรุงสภาพพื้นที่  เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ

          พ.ศ. 2549  โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

          พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  312  เพิ่มอีก 1 หลัง  และได้ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งประจำโรงเรียน

          พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
นับแต่เป็นสาขาถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารและผู้ดูแลขณะเป็นสาขาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีและโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ดังนี้

 1. นายรัช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี  บริหารสาขา ปีการศึกษา 2533
 2. นายสุเทพ  คงวิริยะวิทยา  อาจารย์ 2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี หัวหน้าสาขา ปีการศึกษา 2533
 3. นายภิรมย์  กลิ่นเชิดชู  ผู้บริหารโรงเรียน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534-2542
 4. นายพงษ์ธรณ์  ทิพย์มะเริง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2544(เสียชีวิต)
 5. นายชะลอ  มาลานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545- จนถึง 30 กันยายน 2547
 6. นายศรีเศวต  เงื่อนกลาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547-1 มิถุนายน 2552
 7. นายพิชัย  ใจเสือ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2552– 24 ตุลาคม 2556
 8. นางสาวจันทนา   ชุมทัพ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่25 ตุลาคม 2556– 30 กันยายน2557
 9. นายวินุลาศ   เจริญชัย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่5 มกราคม 2558  - 31 มีนาคม 2562
 10. นายมนู  สินจังหรีด     ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2564
 11. นายยุทธศิลป์  จินดามาตย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2564  ถึงปัจจุบัน

ปรัชญา-วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

     มีวินัย  ใฝ่ศึกษา


วิสัยทัศน์ (VISION)

“โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาใช้และเทคโนโลยี”


พันธกิจ-เป้าหมาย-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ภารกิจ/พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

เป้าหมาย / เป้าประสงค์ (GOALS)

1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2.  เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

4.  เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โรงเรียน ชุมชน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1.  นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวทีและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อตรง ขยัน ประหยัด อดออม และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
 3. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้จนสามารถคิด ทำ แก้ปัญญาหาและพึ่งพาตนเองได้
 4. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
 5. นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย ยิ้มง่าย ไหว้สวย
 6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

 คติธรรม คำขวัญ สัญญลักษณ์ อัตลักษณ์

คติธรรม และคำขวัญขอโรงเรียน   

วินโย  สุสิกขิโต  -  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน     
แสด - น้ำตาล

           

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

              
เป็นรูปเกวียน  ซึ่งมีล้อเป็นธรรมจักร  อันจะหมุน
นำความรู้ คู่คุณธรรม  พานักเรียนสู่ความสำเร็จ
ในชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ร่มเงาของประทุมเสมา

อัก๋ษรย่อของโรงเรียน

ด.ว.