Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 

 
266866
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
80
397
265987
879
2408
266866

Your IP: 34.204.176.189
Server Time: 2019-09-15 06:27:02

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ประเภทสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  15  กิโลเมตร  ตามถนนเส้นทางสาย

ราชสีมา -โชคชัย มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้

          พ.ศ. 2532  ทางสภาตำบลด่านเกวียนและสภาตำบลท่าอ่างได้มีมติให้ใช้ที่ดิน  บริเวณป่าช้าเก่าพื้นที่ประมาณ  50  ไร่เศษ  ตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แปลงเลขที่  11  ตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจะใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอโชคชัย (นายปราโมทย์  สุวรรณศรี)  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายไสว  พราหมมณี)  ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวได้

          พ.ศ. 2533  โรงเรียนโชคชัยสามัคคีโดย  นายรัช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เสนอขอจัดตั้งสาขาโรงเรียน  ไปยังกรมสามัญศึกษาและต่อมาได้ส่งหลักฐานทางที่ดินที่จะใช้ปลูกสร้างอาคารประมาณ  53  ไร่เศษ  ประกอบการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนในปีนี้มีนักเรียน 3 ห้องเรียน  จำนวน 121 คน  มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีมาดูแลการจัดการเรียนการสอน ที่อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านด่านเกวียน สังกัด สปอ.โชคชัย

          11  มีนาคม  พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งกรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติแผนชั้นเรียนในปีการศึกษา  2534  เป็น  4-3-0  รวม 7 ห้อง  ได้รับนักเรียนสาขาโรงเรียนของโรงเรียนโชคชัยสามัคคีชั้น ม.2  รวมอยู่ด้วย  และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2534  โดยใช้สถานที่ ณ อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านด่านเกวียน  สังกัดสำนักงานประถมศึกษา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและอาคารประกอบ  มีจำนวนครู  และนักเรียน  ดังนี้

          ครู 7 คน มีนายภิรมย์  กลิ่นเชิดชู  เป็นครูใหญ่

          นักเรียน 299  คน  แยกเป็นม.1  จำนวน 4 ห้อง  179  คน ม.2 จำนวน 3 ห้อง 120 คน

          พ.ศ. 2534  หลังประกาศจัดตั้งโรงเรียนใหม่แล้ว  ยังคงใช้สถานที่เรียนเดิมมีนักเรียน  7 ห้องเรียน  จำนวน  299 คน  ครู-อาจารย์ระยะแรก  7 คน  ต่อมาได้ย้ายมาเพิ่มอีก  รวมทั้งสิ้น  13 คน

          พ.ศ.2535  ได้ย้ายสถานที่เรียนไปยังพื้นที่จริงในปัจจุบัน  โดยได้ร่วมกับชุมชนจัดสร้างอาคารชั่วคราว 15 ห้องเรียน  ด้วยการทอดผ้าป่าการศึกษา  ในปีนี้มีนักเรียน  13 ห้องเรียน  จำนวน  550 คน  ครู- อาจารย์  21 คน  ที่ดินส่วนหนึ่งที่มีราษฎรอ้างสิทธิครอบครองซึ่งอำเภอฯ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและยังไม่ประสบผลสำเร็จ  จึงมีผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับผังหลักและบริหารงบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนลุล่วงไประดับหนึ่ง  สิ้นปีมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นแรก

          พ.ศ. 2536  อาคารเรียน 216  ล ก่อสร้างเสร็จได้เคลื่อนย้ายนักเรียนเข้าเรียน บางส่วนยังต้องเรียนอยู่ชั้นล่างสุด (ใต้ถุนอาคาร)  และอาคารเรียนชั่วคราวเดิม  ซึ่งย้ายมาด้านหลังอาคาร 216 ล มีนักเรียน 20 ห้องเรียนจำนวน  785  คน  ครู - อาจารย์  26 คน  ปีนี้ได้รับการร้องขอให้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบล           ท่าจะหลุง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก  ได้ส่งครูไปทำหน้าที่หัวหน้าสาขาและอยู่ประจำ      2 คน  ปลายปีได้รับอนุมัติตำแหน่งสถานศึกษา  จาก  ก.ค.เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.2537  โรงเรียนได้บริหารงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายไปใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมมากขึ้น  มีห้องเรียน  24  ห้อง มีนักเรียน  892 คน  ครู-อาจารย์  33 คน  และปีนี้ ก.ค.ได้อนุมัติตำแหน่งสถานศึกษาเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. 2538  ได้รับอนุมัติให้เปิดมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  มีนักเรียน 25 ห้องเรียน  จำนวน  866  คน  ครู-อาจารย์  36  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีโอกาสเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสของ สปช. มากขึ้น  มีผลทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  มีปริมาณลดลง  ในปีนี้มีอาคารเรียน 216  ล  เพิ่มอีก     1  หลัง  ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  แต่มีปัญหาการปรับปรุงสภาพพื้นที่  เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ

          พ.ศ. 2549  โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

          พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  312  เพิ่มอีก 1 หลัง  และได้ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งประจำโรงเรียน

          พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Copyright © 2013. All Rights Reserved.