Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 

 
266864
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
80
395
265987
877
2408
266864

Your IP: 34.204.176.189
Server Time: 2019-09-15 06:26:50

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ประเภทสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  15  กิโลเมตร  ตามถนนเส้นทางสาย

ราชสีมา -โชคชัย มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้

          พ.ศ. 2532  ทางสภาตำบลด่านเกวียนและสภาตำบลท่าอ่างได้มีมติให้ใช้ที่ดิน  บริเวณป่าช้าเก่าพื้นที่ประมาณ  50  ไร่เศษ  ตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แปลงเลขที่  11  ตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจะใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอโชคชัย (นายปราโมทย์  สุวรรณศรี)  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายไสว  พราหมมณี)  ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวได้

          พ.ศ. 2533  โรงเรียนโชคชัยสามัคคีโดย  นายรัช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เสนอขอจัดตั้งสาขาโรงเรียน  ไปยังกรมสามัญศึกษาและต่อมาได้ส่งหลักฐานทางที่ดินที่จะใช้ปลูกสร้างอาคารประมาณ  53  ไร่เศษ  ประกอบการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนในปีนี้มีนักเรียน 3 ห้องเรียน  จำนวน 121 คน  มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีมาดูแลการจัดการเรียนการสอน ที่อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านด่านเกวียน สังกัด สปอ.โชคชัย

          11  มีนาคม  พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งกรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติแผนชั้นเรียนในปีการศึกษา  2534  เป็น  4-3-0  รวม 7 ห้อง  ได้รับนักเรียนสาขาโรงเรียนของโรงเรียนโชคชัยสามัคคีชั้น ม.2  รวมอยู่ด้วย  และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2534  โดยใช้สถานที่ ณ อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านด่านเกวียน  สังกัดสำนักงานประถมศึกษา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและอาคารประกอบ  มีจำนวนครู  และนักเรียน  ดังนี้

          ครู 7 คน มีนายภิรมย์  กลิ่นเชิดชู  เป็นครูใหญ่

          นักเรียน 299  คน  แยกเป็นม.1  จำนวน 4 ห้อง  179  คน ม.2 จำนวน 3 ห้อง 120 คน

          พ.ศ. 2534  หลังประกาศจัดตั้งโรงเรียนใหม่แล้ว  ยังคงใช้สถานที่เรียนเดิมมีนักเรียน  7 ห้องเรียน  จำนวน  299 คน  ครู-อาจารย์ระยะแรก  7 คน  ต่อมาได้ย้ายมาเพิ่มอีก  รวมทั้งสิ้น  13 คน

          พ.ศ.2535  ได้ย้ายสถานที่เรียนไปยังพื้นที่จริงในปัจจุบัน  โดยได้ร่วมกับชุมชนจัดสร้างอาคารชั่วคราว 15 ห้องเรียน  ด้วยการทอดผ้าป่าการศึกษา  ในปีนี้มีนักเรียน  13 ห้องเรียน  จำนวน  550 คน  ครู- อาจารย์  21 คน  ที่ดินส่วนหนึ่งที่มีราษฎรอ้างสิทธิครอบครองซึ่งอำเภอฯ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและยังไม่ประสบผลสำเร็จ  จึงมีผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับผังหลักและบริหารงบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนลุล่วงไประดับหนึ่ง  สิ้นปีมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นแรก

          พ.ศ. 2536  อาคารเรียน 216  ล ก่อสร้างเสร็จได้เคลื่อนย้ายนักเรียนเข้าเรียน บางส่วนยังต้องเรียนอยู่ชั้นล่างสุด (ใต้ถุนอาคาร)  และอาคารเรียนชั่วคราวเดิม  ซึ่งย้ายมาด้านหลังอาคาร 216 ล มีนักเรียน 20 ห้องเรียนจำนวน  785  คน  ครู - อาจารย์  26 คน  ปีนี้ได้รับการร้องขอให้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบล           ท่าจะหลุง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก  ได้ส่งครูไปทำหน้าที่หัวหน้าสาขาและอยู่ประจำ      2 คน  ปลายปีได้รับอนุมัติตำแหน่งสถานศึกษา  จาก  ก.ค.เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.2537  โรงเรียนได้บริหารงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายไปใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมมากขึ้น  มีห้องเรียน  24  ห้อง มีนักเรียน  892 คน  ครู-อาจารย์  33 คน  และปีนี้ ก.ค.ได้อนุมัติตำแหน่งสถานศึกษาเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. 2538  ได้รับอนุมัติให้เปิดมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  มีนักเรียน 25 ห้องเรียน  จำนวน  866  คน  ครู-อาจารย์  36  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีโอกาสเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสของ สปช. มากขึ้น  มีผลทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  มีปริมาณลดลง  ในปีนี้มีอาคารเรียน 216  ล  เพิ่มอีก     1  หลัง  ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  แต่มีปัญหาการปรับปรุงสภาพพื้นที่  เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ

          พ.ศ. 2549  โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

          พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  312  เพิ่มอีก 1 หลัง  และได้ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งประจำโรงเรียน

          พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

         1.     นายสมคิด  บ่อยกระโทก                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการฯ      

2.    นางฝน  คงศักดิ์ตระกูล                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                       รองประธานกรรมการฯ

3.    นางสุกิจ  บ้วนกระโทก                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

4.    นายประสงค์  ภู่ทอง                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

5.    นายสมเดช  ปากกระโทก                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

6.    นายสุทร  มาไทยทองหลาง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

7.    นางวณิชา  พรสันเทียะ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

8.    นางประยงค์  หลายโคตร                  ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

9.    นางพรรัชดา  วงษ์ทวีทิพย์                ผู้แทนครู                                        กรรมการ

10.  นายเมี้ยน   สิงห์ทะเล                        ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ

11.  นายสมวงศ์  ปลิงกระโทก                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

12.  นางสาวคีรวันบ่อยกระโทก                ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

13.  พระอานนท์  ธมฺมเวที                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                       กรรมการ

14.  นายโพธิ์  ก่ำกระโทก                         ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

          15.  นายวินุลาศ   เจริญชัย                       ผู้อำนวยการสถานศึกษา      กรรมการและเลขานุการ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

มุ่งมั่นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล  ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจอาเซียน

 

 

ภารกิจ / พันธกิจ 

 

1.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.   พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

3.   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

4.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย-เป้าประสงค์

เป้าหมาย / เป้าประสงค์

 

1.    ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.    โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ  ความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน  และก้าวสู่ความเป็นอาเซียน

3.    โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4.    ส่งเสริมการใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

  1.    นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวทีและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
  2.    นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อตรง ขยัน ประหยัด อดออม  และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
  3.    นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้จนสามารถคิด ทำ แก้ปัญญาหาและพึ่งพาตนเองได้
  4.    นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
  5.    นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย
  6.    นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงาม

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

 

วินโย  สุสิกขิโต  -  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

 

สีประจำโรงเรียน

 

แสด - น้ำตาล

 

ตราสัญลักษณ์

 

เป็นรูปเกวียน  ซึ่งมีล้อเป็นธรรมจักร  อันจะหมุน

นำความรู้ คู่คุณธรรม  พานักเรียนสู่ความสำเร็จ

ในชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ร่มเงาของประทุมเสมา

 

อักษรย่อของโรงเรียน

 

ด.ว.

 

 

 

 

 

มาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชด่านเกวียนวิทยา

เนื้อร้อง / ภิรมย์  กลิ่นเชิดชู                                                   ทำนอง / พจน์  ถีสูงเนิน

 

                   ด่านเกวียน – ด่านเกวียนวิทยา              สถานศึกษา งามสวยเด่น เป็นมิ่งขวัญ

ยึดแนวคิด  ผลิตเด็กไทย  วัยรุ่น – นั้น                เรามุ่งมั่น สร้างชาติไทย ให้วัฒนา

      แสด – น้ำตาล สามัคคีสร้างสรรค์           ดั่งคำขวัญ มีวินัย ใฝ่ศึกษา

รวมชีวิต ร่วมความคิด จิตพัฒนา                     ทั้งวิชา กีฬาเด่น เน้นวินัย

                    เรามีของดี คือ ดินด่านเกวียน               ช่วยเราพากเพียร สั่งสมชื่อ ระบือไกล

สถาบันเราตั้งอยู่ ควรคู่ไว้ ควรคู่ไว้                      สร้างชื่อไกล ให้ขึ้นชื่อ ระบือตาม

(ซ้ำทั้งเพลง)

                  

 

สถาบันเราตั้งอยู่ ควรคู่ไว้ สร้างชื่อไกล ให้ลือเลื่อง กระเดื่องนาม

***********************************************

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

 

         

                                                นับแต่เป็นสาขาถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารและผู้ดูแลขณะเป็นสาขาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีและโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ดังนี้

1.       นายรัช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี  บริหารสาขา ปีการศึกษา 2533

2.       นายสุเทพ  คงวิริยะวิทยา  อาจารย์ 2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี หัวหน้าสาขา ปีการศึกษา 2533

3.       นายภิรมย์  กลิ่นเชิดชู  ผู้บริหารโรงเรียน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534-2542

4.       นายพงษ์ธรณ์  ทิพย์มะเริง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2544(เสียชีวิต)

5.       นายชะลอ  มาลานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545- จนถึง 30 กันยายน 2547

6.       นายศรีเศวต  เงื่อนกลาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547-1 มิถุนายน 2552

7.       นายพิชัย  ใจเสือ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2552– 24 ตุลาคม 2556

8.       นางสาวจันทนา   ชุมทัพ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่25 ตุลาคม 2556– 30 กันยายน2557

                  9.       นายวินุลาศ   เจริญชัย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่5 มกราคม 2558  - 31 มีนาคม 2562

                 10.      นายมนู  สินจังหรีด     ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562  ถึงปัจจุบัน

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Copyright © 2013. All Rights Reserved.